Hlavní stránka

Motivace

TeXonWeb je projekt umožňující využívat DTP systém TeX/LaTeX na webovém serveru za použití webového prohlížeče. Motivem k vytvoření tohoto projektu byla absence prostředí, kde by se dalo snadno a bez zdlouhavých instalací a nastavování předvést funkčnost kvalitního typografického systému. Druhým důvodem byl požadavek po TeXovém prekladači, který by byl přístupný odkudkoliv ze světa a umožnil tak na kterémkoliv počítači připojeném k Internetu získat kvalitní výstupy.

Popis systému

Pozadí systému

Projekt je založen na TeXLive 2011 z distribuce Linux CentOS 5.2. Použité kodování je implicitně UTF-8. Pro vytvoření webových aplikací byl použit skriptovací jazyk Perl využívající mimo jiné modul CGI a JavaScript s frameworkem JQuery.

Rychlý start

Základním prvkem stránky je textové pole, do kterého se zapisuje zdrojový kód dokumentu. Používají se klasické TeXové nebo LaTeXové konstrukce.

Vlastní výstup získáme stisknutím tlačítka pro vygenerování PostScriptu nebo PDF. Webový prohlížeč vrátí dokument požadovaného tvaru. Pokud překlad nedopadne podle našich představ, lze si prohlédnout logový soubor, kde jsou informace o průběhu překladu. K tomu slouží tlačítko Otevřít logový soubor

Příklad jednoduchého dokumentu:

\documentclass{article}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{xltxtra}
\begin{document}

Ahoj světe!

\end{document}

Výstupem tohoto příkladu bude dokument obsahující text "Ahoj světe!".

Vytvoření uživatelského účtu

Základní prostředí umožňuje uživateli v podstatě jen vložit zdrojový kód dokumentu a získat po překladu jeho výsledný tvar. Pro dosažení vyššího uživatelského komfortu existuje možnost vytvořit si vlastní uživatelský účet. Ten umožňuje každému nastavit si různé vlastnosti prostředí podle vlastní chuti a pracovat se soubory na vlastním účtu.

Vlastní účet vytvoříme jednoduše kliknutím na odkaz Registrace uživatele na hlavní stránce. Poté vyplníme potřebné informace pro založení účtu. Jde o uživatelské jméno a heslo. Jméno by nemělo přesáhnout 20 znaků, nemělo by obsahovat mezery a znaky s diakritikou. Doporučuje se ve jméně používat jen malá a velká písmena anglické abecedy a případně číslice. Pokud zadáme údaje správně a uživatel daného jména ještě neexistuje, je účet vytvořen. Systém podá hlášení o výsledku této operace. Pokud uživatel tohoto jména již existuje, není jiná možnost než si vybrat jiné jméno.

Výhodou vytovření vlastního uživatelského účtu je především možnost nastavování parametrů překladače (typ, počet průchodů) a také možnost konfigurace vzhledu aplikace. Lze ovlivnit velikost a typ písma editoru, velikost pracovní plochy editoru a zvolit si zvýrazňování syntaxe. Uživatel může taktéž využít rozšiřujících nástrojů, jako jsou nástrojová lišta, kontrola pravopisu, návrháře pro vkládání tabulek a seznamů, vložení nezlomitelných mezer atd.

Přihlášení uživatele

Přihlásit se lze ihned po vytvoření nového uživatele nebo z hlavní stránky systému. Je třeba zadat správně jméno a heslo. Pokud je vše v pořádku, lze použít systém autentizovaně.

Menu lišta

Nad oknem editoru je umístěna lišta s menu, umožňující snadný přistup k funkcím a nástrojům systému TeXonWeb. Jednotlivé položky jsou tematicky sdruženy v nabídkách.

Nabídka Soubor

Tato nabídka se vztahuje k práci s dokumenty.

Nabídka Úpravy

Tato nabídka se vztahuje k práci s textem dokumentu v okně editoru.

Nabídka Nastavení

Tato nabídka se vztahuje k nastavení vlastností pracovního prostředí.

Nabídka Šablony

Tato nabídka se vztahuje k stylům standardních dokumentů. Kliknutím na vybraný styl se v okně editoru otevře jeho zdrojový kód, který lze rovnou vyplnit a přeložit.

Nabídka Nástroje

Tato nabídka se vztahuje k využitelným nástrojům.

Nabídka Nápověda

Tato nabídka se vztahuje k nápovědě systému.

Nastavení prostředí

Tato volba umožňuje autentizovanému uživateli nastavit si pracovní plochu systému podle vlastních představ. Lze nastavovat jak parametry překladače tak vzhled pracovního prostředí. Parametry překladače umožňují nastavit defaultní hodnoty, které se použijí při překladu dokumentu. Komponenty pracovní plochy (zvýrazňování syntaxe, panel nástrojů...) lze vypínat či zapínat podle potřeby. Uložené nastavení se zachová až do provedení dalších změn, i po odhlášení.

Pracujete-li například na počítači, který je připojen k Internetu pomalejší linkou, lze využít volbu pro komprimování výstupního souboru. Pokud je volba zaškrtnuta, vrátí se vygenerovaný soubor ve formátu zip. Objem přenesených dat je tak menší.

Jednotlivé položky jsou podrobně popsány přímo v aplikaci Nastavení.

Správa souborů

V této části aplikace lze pracovat se soubory uloženými na účtě přihlášeného uživatele. Obykle se jedná o stylové soubory obsahující rozšiřující makra nebo další TeXové dokumenty připojované pomocí \input. Je samozřejmě možné vkládat i obrázky. Velikost ukládaného souboru je omezena na 2MB. Větší soubory nebudou uloženy.

Styly dokumentů

TeXonWeb nabízí uživatelům možnost vysadit nejen vlastní dokumenty, ale i dokumenty s již předdefinovaným vzhledem. Jedná se o různé typy dokumentů, se kterými se uživatel může běžně setkat a je zbytečné aby si jej definoval sám. Na příkladu těchto dokumentů se také mohou začínající uživatelé seznámit s definicí vlastních příkazů a stylových souborů. Dále jsou vyjmenovány a popsány dokumenty, které zde lze nalézt a použít. Kliknutím na styl dokumentu v nabídce Šablony se onen otevře v okně editoru.

Styl pro dopis

Pro sazbu dopisů je nachystán stylový soubor dopis.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{dopis}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům:

\nazorgnázev organizace
\nazoddelnázev oddělení
\uliceorgulice
\PSCorgPSČ
\mestoorgměsto

\oslovenioslovení
\jmprijmjméno a příjmení
\adruliceadresa ulice
\adrPSCadresa PSČ
\adrmestoadresa město
\kdekde

\vyrizujejméno kontaktní osoby
\vyrteleftelefon kontaktní osoby
\vectextvěc dopisu
\doptexttext dopisu
\podpisjmjméno a příjmení odesilatele
\podpisfcefunkce odesílatele

Příklad dopisu:

\documentclass{article}
\usepackage{czech, dopis}
\begin{document}

\nazorg{Moje organizace}
\nazoddel{Moje oddělení v organizaci}
\uliceorg{Firemní 10}
\PSCorg{600 00}
\mestoorg{Brno}

\osloveni{Vážený pane}
\jmprijm{Ing. Oldřich Novák}
\adrulice{Novotného 15}
\adrPSC{62500}
\adrmesto{Brno}
\kde{Brně}

\vyrizuje{Ing. Jan Pokorný}
\vyrtelef{545 11 12 13}
\vectext{Žádost o pomoc}
\doptext{Zde se nachází text dopisu.}
\podpisjm{Ing. Jan Pokorný}
\podpisfce{Osobní asistent}

\dopis

\end{document}

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

Styl pro žádost

Pro sazbu žádostí je nachystán stylový soubor zadost.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{zadost}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům:

\jmprijjméno a příjmení
\datnardatum narození
\adresaadresa
\zadosttext žádosti
\oduvodneniodůvodnění žádosti
\datumdatum žádosti

Příklad žádosti:

\documentclass{article}
\usepackage{czech,zadost}
\begin{document}

\jmprij{Bc. Jaroslav Novotný}
\datnar{1. 1. 1980}
\adresa{Hlavní 9, Brno}
\zadost{o vydání průkazu o studiu}
\oduvodneni{V současné době jsem studentem prezenčního denního studia na Provozně ekonomické fakultě MZLU.}
\datum{16. 8. 2003}

\formular

\end{document}

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

Styl pro vizitky

Pro sazbu vizitek je nachystán stylový soubor vizitky.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{vizitky}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům:

\firmanázev firmy
\jmprijtitjméno, příjmení, titul
\funkcefunkce
\officeadresa firmy
\privatadresa domu
\doplogodoplňková grafika

Příklad vizitek:

\documentclass{article}%
\usepackage{czech, vizitky}
\begin{document}
\firma{Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně \\ Provozně ekonomická fakulta \\ Ústav informatiky}
\jmprijtit{Ing. Pavel Petr}
\funkce{vedoucí oddělení}
\office{Zelená 5 \\ 600 00 Brno \\ Česká republika \\ tel.: +420 545 11 22 33 \\ fax: +420 545 11 22 33 \\}
\privat{Reissigova 21 \\ 600 00 Brno \\ tel.: +420 545 11 22 33 \\ mobil: +420 606 11 22 33}
\doplogo{}
\viz
\end{document}

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

Styl pro závěrečnou práci

Pro sazbu diplomových prací je nachystán stylový soubor dipp.sty, který připravil doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. Dokumentace je k dispozici na tomto místě. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{dipp}.

Příklad hlavního dokumentu závěrečné práce:

% preambule dokumentu
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{czech, dipp}
\begin{document}
\pagestyle{headings}

% uvodni cast zaverecne prace
\titul{Název závěrečné práce}{jméno autora}{jméno vedoucího závěrečné práce}{místo a rok vytvoření}
\podekovani{Text poděkování}
\prohlaseni{Text prohlášení}{místo a datum prohlášení}
\abstract{Citace práce v anglickém jazyce}{abstrakt práce v anglickém jazyce}
\abstrakt{Citace práce v českém jazyce}{abstrakt práce v českém jazyce}
\obsah
\cislovat{2}

% jednotlive kapitoly dokumentu
%\input{uvodprace.tex}
%\input{prvnicast.tex}
%\input{druhacast.tex}
%\input{zaverprace.tex}
%\input{literatura.tex}

\end{document}

Styly pro posudky závěrečných prací

TeXonWeb umožňuje i přípravu posudků závěrečných prací PEF MZLU. K dispozici jsou:

Protože je struktura posudků ve správě vedení fakulty, je zde z důvodu aktuálnosti uveden pouze odkaz na tyto dokumenty. Jejich zdrojový kód je potřeba zkopírovat do editoru a upravit podle potřeb.

Styl pro obal CD

Pro sazbu obalů na CD je nachystán stylový soubor cd.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{cd}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům a nastavením:

Hlavní texty:
\Titulek:titulek (hlavní nápis, např. pro název CD)
\Podtitulek:podtitulek, vertikálně umístěn pod předcházejícím hlavním nápisem (např. pro jméno autora CD)
\Popis:upřesňující nebo doplňkový popis, vertikálně umístěn ve spodní části
Poznámka: Hlavní texty jsou použity na přední i zadní straně a na disku

Obrázek na přední straně:
\Cesta:cesta k obrázku (pokud obrázek vložit nechcete, ponechejte "*")
\Vyska:výška obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")
\Sirka:šířka obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")
Poznámka 1: pokud zadáte jen jeden z rozměrů, druhý se určí tak, aby byl zachován původní poměr stran obrázku
Poznámka 2: v případě vložení obrázků budou texty na přední straně vertikálně posunuty


Text na zadní straně:
\NadpisObsahu:nadpis obsahu nebo popisu CD (např. "Obsah" nebo "Popis:")
\Obsah:obsah nebo popis CD

Text na bočních stranách:
\NapisNaBocich:nápis na levém a pravém boku

Volba barev:
\BarvaTextuVpredu:barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu:barva pozadí na přední straně
\BarvaTextuVzadu:barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu:barva pozadí na zadní straně
\BarvaTextuNaBocich:barva textu na levém a pravém boku
\BarvaPozadiNaBocich:barva pozadí na levém a pravém boku
\BarvaTextuNaDisku:barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku:barva pozadí na disku
Poznámka: jako barvy lze použít black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow, white

Příklad bookletu CD:

\documentclass{article}
\usepackage{color, czech, graphicx, pict2e, cd}
\begin{document}


% HLAVNÍ TEXTY:

\Titulek{Fotky z cest po Evropě} % titulek
\Podtitulek{Jan Novák} % podtitulek
\Popis{první CD} % upřesňující nebo doplňkový popis


% OBRÁZEK NA PŘEDNÍ STRANĚ:

\Cesta{*} % cesta k obrázku

\Vyska{*} % výška obrázku
\Sirka{*} % šířka obrázku


% TEXT NA ZADNÍ STRANĚ:

\NadpisObsahu{Popis:} % nadpis obsahu nebo popisu CD
\Obsah{Zde bude umístěn popis obsahu CD.} % obsah nebo popis CD


% TEXT NA BOČNÍCH STRANÁCH:

\NapisNaBocich{Jan Novák\,--\,Fotky z cest po Evropě} % nápis na levém a pravém boku


% VOLBA BAREV:

\BarvaTextuVpredu{white} % barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu{blue} % barva pozadí na přední straně

\BarvaTextuVzadu{black} % barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu{white} % barva pozadí na zadní straně

\BarvaTextuNaBocich{black} % barva textu na levém a pravém boku
\BarvaPozadiNaBocich{yellow} % barva pozadí na levém a pravém boku

\BarvaTextuNaDisku{black} % barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku{green} % barva pozadí na disku


\ObalCD

\end{document}

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

Styl pro obal DVD

Pro sazbu obalů na DVD je nachystán stylový soubor dvd.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{dvd}.

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům a nastavením:

Hlavní texty:
\Titulek:titulek (hlavní nápis, např. pro název DVD)
\Podtitulek:podtitulek, vertikálně umístěn pod předcházejícím hlavním nápisem (např. pro jméno autora DVD)
\Popis:upřesňující nebo doplňkový popis, vertikálně umístěn ve spodní části
Poznámka: Hlavní texty jsou použity na přední i zadní straně a na disku

Text na přední straně:
\StrucnyObsah:stručný obsah nebo popis DVD, pro delší nebo podrobný popis použijte obsah na zadní straně

Obrázek na přední straně:
\Cesta:cesta k obrázku (pokud obrázek vložit nechcete, ponechejte "*")
\Vyska:výška obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")
\Sirka:šířka obrázku, nezapomeňte uvést jednotku (pokud výšku změnit nechcete, ponechejte "*")
Poznámka 1: pokud zadáte jen jeden z rozměrů, druhý se určí tak, aby byl zachován původní poměr stran obrázku
Poznámka 2: v případě vložení obrázku budou texty posunuty


Text na zadní straně:
\NadpisObsahu:nadpis obsahu nebo popisu DVD (např. "Obsah" nebo "Popis:")
\Obsah:obsah nebo popis DVD

Text na boční straně:
\NapisNaBoku:nápis na boku

Volba barev:
\BarvaTextuVpredu:barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu:barva pozadí na přední straně
\BarvaTextuVzadu:barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu:barva pozadí na zadní straně
\BarvaTextuNaBocich:barva textu na levém a pravém boku
\BarvaPozadiNaBocich:barva pozadí na levém a pravém boku
\BarvaTextuNaDisku:barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku:barva pozadí na disku
Poznámka: jako barvy lze použít black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow, white

Příklad bookletu DVD:

\documentclass{article}
\usepackage{color, czech, graphicx, pict2e, dvd}
\begin{document}


% HLAVNÍ TEXTY:

\Titulek{Alpy 2008} % titulek
\Podtitulek{Video z lyžařského kurzu} % podtitulek
\Popis{první DVD} % upřesňující nebo doplňkový popis


% TEXT NA PŘEDNÍ STRANĚ:

\StrucnyObsah{Zde bude umístěn stručný popis obsahu DVD.} % stručný obsah nebo popis DVD


% OBRÁZEK NA PŘEDNÍ STRANĚ:

\Cesta{*} % cesta k obrázku

\Vyska{*} % výška obrázku
\Sirka{*} % šířka obrázku


% TEXT NA ZADNÍ STRANĚ:

\NadpisObsahu{Obsah:} % nadpis obsahu nebo popisu DVD
\Obsah{Zde bude umístěn obsáhlejší popis obsahu DVD.} % obsah nebo popis DVD


% TEXT NA BOČNÍ STRANĚ:

\NapisNaBoku{Alpy 2008} % nápis na boku


% VOLBA BAREV:

\BarvaTextuVpredu{white} % barva textu na přední straně
\BarvaPozadiVpredu{blue} % barva pozadí na přední straně

\BarvaTextuVzadu{black} % barva textu na zadní straně
\BarvaPozadiVzadu{white} % barva pozadí na zadní straně

\BarvaTextuNaBoku{black} % barva textu na boku
\BarvaPozadiNaBoku{yellow} % barva pozadí na boku

\BarvaTextuNaDisku{black} % barva textu na disku
\BarvaPozadiNaDisku{green} % barva pozadí na disku


\ObalDVD

\end{document}

Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

Styly pro kalendář

Pro sazbu kalendářů jsou nachystány dva stylové soubory, kalendarA3.sty pro formát papíru A3 a kalendarA4.sty pro formát papíru A4. Stačí některý z nich pouze připojit, například pomocí \usepackage{kalendarA3} nebo \usepackage{kalendarA4} .

Vysvětlivky k jednotlivým příkazům a nastavením:

Základní volby:
\Rok:zadejte rok, pro který si přejete tisknout kalendář
\Letopocet:zadejte "*" pokud si přejete tisknout letopočet kromě prvního listu také u názvu každého měsíce
Poznámka: v současnosti jsou k dispozici roky 2009-2020

Obrázky a popisky pod obrázky pro jednotlivé měsíce:
Pro každý měsíc je vytvořena dvojice příkazů, pro měsíc leden např.:
\ObrazekLeden:cesta k obrázku pro měsíc leden
\PopisekLeden:popisek pod obrázkem pro měsíc leden
Poznámka: obrázek musí mít poměry stran v ideálním případě 4:3

Příklad kalendáře formátu A4:

\documentclass{article}
\usepackage{color, czech, graphicx, kalendarA4}
\usepackage[landscape]{geometry}
\begin{document}


% ZÁKLADNÍ VOLBY:

\Rok{2010} % zadejte rok, pro který si přejete tisknout kalendář
\Letopocet{} % zadejte "*" pokud si přejete uvádět letopočet kromě prvního listu také u názvu každého měsíce


% OBRÁZKY A POPISKY POD OBRÁZKY PRO JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE:

\ObrazekLeden{jedna.png} % cesta k obrázku na měsíc leden
\PopisekLeden{Poznámka k lednovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc leden

\ObrazekUnor{dve.png} % cesta k obrázku na měsíc únor
\PopisekUnor{Poznámka k únorovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc únor

\ObrazekBrezen{tri.png} % cesta k obrázku na měsíc březen
\PopisekBrezen{Poznámka k březnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc březen

\ObrazekDuben{ctyri.png} % cesta k obrázku na měsíc duben
\PopisekDuben{Poznámka k dubnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc duben

\ObrazekKveten{pet.png} % cesta k obrázku na měsíc květen
\PopisekKveten{Poznámka ke květnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc květen

\ObrazekCerven{sest.png} % cesta k obrázku na měsíc červen
\PopisekCerven{Poznámka k červnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc červen

\ObrazekCervenec{sedm.png} % cesta k obrázku na měsíc červenec
\PopisekCervenec{Poznámka k červencovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc červenec

\ObrazekSrpen{osm.png} % cesta k obrázku na měsíc srpen
\PopisekSrpen{Poznámka k srpnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc srpen

\ObrazekZari{devet.png} % cesta k obrázku na měsíc září
\PopisekZari{Poznámka k zářijovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc září

\ObrazekRijen{deset.png} % cesta k obrázku na měsíc říjen
\PopisekRijen{Poznámka k říjnovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc říjen

\ObrazekListopad{jedenact.png} % cesta k obrázku na měsíc listopad
\PopisekListopad{Poznámka k listopadovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc listopad

\ObrazekProsinec{dvanact.png} % cesta k obrázku na měsíc prosinec
\PopisekProsinec{Poznámka k prosincovému obrázku} % popisek pod obrázkem na měsíc prosinec


\Kalendar

\end{document}


Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

Styl pro životopis

Pro sazbu životopisů je nachystán stylový soubor zivotopis.sty. Stačí jej pouze připojit, například pomocí \usepackage{zivotopis}.

Vysvětlivky k použití stylu:

Používané příkazy:
\Nadpisnadpis životopisu, je předvyplněn
\Oddilnázev oddílu, názvy oddílů jsou předvyplněny
\Pododdilpříkaz pro zadávání pododdílů, do prvního parametru se zadává název pododdílu (obsah levého sloupce, názvy pododdílů jsou předvyplněny), do druhého parametru se zadávají informace pro tento pododdíl (obsah pravého sloupce)
\OsobniUdajpříkaz pro zadávání osobních údajů, do prvního parametru se zadává obsah levého sloupce, do druhého parametru se zadává obsah pravého sloupce
\Udajpříkaz pro zadávání údajů, do prvního parametru se zadává obsah levého sloupce, do druhého parametru se zadává obsah pravého sloupce
\Jazyknázev jazyka, zadává se do druhého parametru, první se ponechává prázdný, výjimku tvoří zadání mateřského jazyka, u kterého se zadává i první parametr (je předvyplněn)
\OstatniJazykynadpis části určené pro ostatní jazyky
\Prilohypříkaz pro zadávání příloh, do prvního parametru se zadává název příloh (obsah levého sloupce, je předvyplněn), do druhého parametru se zadává obsah pravého sloupce
Poznámka 1: pro oddělení položek vynechejte řádek mezi údaji
Poznámka 2: kterýkoli oddíl, pododdíl a údaj lze přidat příslušnými příkazy a rovněž je možné i upravovat stávající nebo je mazat
Poznámka 3: pokud potřebujete vytvořit životopis v angličtině, styl pro tento jazyk najdete v anglické verzi TeXonWeb

Příklad životopisu:

\documentclass{article}
\usepackage{czech, zivotopis}
\begin{document}

\Nadpis{Životopis}


\Oddil{Osobní informace}

\OsobniUdaj{Jméno}{Jan Novák}
\OsobniUdaj{Adresa}{Brněnská 328, 600 00 Brno}
\OsobniUdaj{Telefon}{123 456 789}
\OsobniUdaj{Fax}{987 654 321}
\OsobniUdaj{E-mail}{jannovak@seznam.cz}
\OsobniUdaj{Národnost}{česká}
\OsobniUdaj{Datum narození}{26. 2. 1980}


\Oddil{Pracovní zkušenosti}

\Udaj{Období (od--do)}{2007--2009}
\Udaj{Jméno a adresa zaměstnavatele}{Konečný & Vágner -- Dopravní stavby, s. r. o.}
\Udaj{Oblast podnikání nebo název odvětví}{Dopravní infrastruktura}
\Udaj{Dosažená pozice}{IT manager}
\Udaj{Hlavní pracovní náplň a~odpovědnost}{Vedení týmu IT specialistů}

\Udaj{Období (od--do)}{2004--2007}
\Udaj{Jméno a adresa zaměstnavatele}{Stavby Vojtěch Malý, s. r. o.}
\Udaj{Oblast podnikání nebo název odvětví}{Stavební práce}
\Udaj{Dosažená pozice}{Správce podnikové sítě}
\Udaj{Hlavní pracovní náplň a odpovědnost}{Zajišťování provozu podnikové sítě}


\Oddil{Vzdělání a kurzy}

\Udaj{Období (od--do)}{2002--2004}
\Udaj{Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy}{Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně}
\Udaj{Hlavní předměty/praktické dovednosti}{Inovace pro informatiky, Systémové inženýrství, Teorie programovacích jazyků}
\Udaj{Získaný titul}{Ing.}
\Udaj{Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést)}{ISCED 5A}

\Udaj{Období (od--do)}{1999--2002}
\Udaj{Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy}{Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně}
\Udaj{Hlavní předměty/praktické dovednosti}{Algoritmizace, Operační systémy, Programovací techniky}
\Udaj{Získaný titul}{Bc.}
\Udaj{Úroveň v národní klasifikaci (pokud možno uvést)}{ISCED 5A}


\Oddil{Osobní schopnosti a~dovednosti}

\Jazyk{Mateřský jazyk}{český jazyk}

\OstatniJazyky{Ostatní jazyky}

\Jazyk{}{anglický jazyk}
\Udaj{Čtení}{výborně}
\Udaj{Psaní}{výborně}
\Udaj{Mluvený projev}{výborně}

\Jazyk{}{německý jazyk}
\Udaj{Čtení}{dobře}
\Udaj{Psaní}{dobře}
\Udaj{Mluvený projev}{základy}

%\Pododdil{Sociální schopnosti a~dovednosti}{}

\Pododdil{Organizační schopnosti a~dovednosti}{Zkušenosti s~vedením týmu pracovníků z~předchozího zaměstnání.}

\Pododdil{Technické schopnosti a~dovednosti}{Velmi dobrá znalost programovacího jazyka C++, znalosti v~oboru 3D modelování.}

%\Pododdil{Umělecké schopnosti a~dovednosti}{}

%\Pododdil{Ostatní schopnosti a~dovednosti}{}

\Pododdil{Řidičské průkazy}{skupina A, B}

%\Pododdil{Doplňující informace}{}


%\Prilohy{Přílohy}{}

\end{document}


Výstupem tohoto příkladu bude tento dokument.

Styl pro prezentace PEF

Vysvětlivky k použití stylu:

Základní příkazy:
\authorjméno a příjmení autora
\title název prezentace
\subtitlepodtitulek
\datedatum (předvyplněný příkaz \today doplní aktuální datum)

Následuje úvodní snímek prezentace, předvyplněný příkaz \titlepage na něj umístí informace z parametrů výše uvedených příkazů a není tedy nutné obsah snímku nijak měnit.

Příkazy používané v prezentaci:
\begin{frame}příkaz uvozující každý nový snímek
\frametitlenadpis snímku, používá se za příkazem \begin{frame}
\end{frame}příkaz zakončující každý snímek
\sectionnázev sekce, aktuální sekce je uvedena v záhlaví každého snímku, používá se mezi dvěma snímky (před prvním snímkem další sekce)

Poznámka: pro správné očíslování snímků je nutné zvolit 2 průchody překladače

Co je nového?

Především jsme přešli na kódování UTF-8. Je tak možné nativně využívat všech výhod z toho vyplývajících (např. zápis speciálních znaků). Jako defaultní překladač byl z tohoto důvodu zvolen xelatex. To vedlo ke změně základní struktury dokumentu. Soubory se teď ukládají v kódování UTF-8. Je možné je překódovat i do jiného kódování.

Jaké nové vlastnosti a nástroje můžete používat:

Jak na překódování souborů?

S novým hardware jsme změnili kódování českých znaků na UTF-8. To znamená, že soubory, které máte uložené na TeXonWeb bude nutné pro jejich správné zobrazování překódovat nebo změnit hlavičku vašich dokumentů tak, aby překladač věděl, že používáte původní kódování.

Soubor překódujete přímo ve Správci souborů tak, že vyberete myší soubor a stisknete tlačítko Změna kódování. Vyberete UTF-8 a stisknete Změnit. Že používáte správné kódování si můžete ověřit v posledním sloupci ve Správci souborů.

Pokud nechcete měnit kódování souboru, je možné do hlavičky dokumentu uvést \usepackage[latin2]{inputenc}. Překladač se tak dozví, že chcete používat původní kódování souborů.

TODO

Co se chystáme implementovat v dohledné době:

Užitečné odkazy

Pokud se chcete o systému TeX dozvědět více, doporučuji stránky Československého sdružení uživatelů TeXu CSTUG.cz.

Seznam vhodné literatury týkající se systému TeX naleznete zde.

Výčet nejpoužívanějších značek systému LaTeX se nachází zde.

Pokud máte DVD TeXLive a nevíte si rady s instalací nebo konfigurací přečtěte si návod na instalaci TeXLive

Kontakt a upozornění

Případné dotazy a připomínky pište na adresu jprich at pef.mendelu.cz

Systém je ve stádiu neustálého vývoje a může se stát, že nebude fungovat stoprocentně. Snažím se zveřejňovat důkladně otestované verze, ale jsem jen člověk. :-)